Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
16.12.2010 189 / 11.10.2010 с.Мирково Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: местн. " Гредата " Поземлен имот с идентификатор №: № 000091 по КВС землище Мирково
• ПИ (12512 кв.м.)
Публично оповестен конкурс